• AKTUALITY
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 15.1.2019 

                                                                  10.4.2019                         

Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, je verejné preto sa ho môže zúčastniť každý občan, ktorý má o verejné dianie v obci záujem.

.........................................................................................................................................................................................................................

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 10.4.2019 /streda/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici na obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa kontrolnej činnosti za rok 2018
 6. Hlavný kontrolór- vyhlásenie výberového konania
 7. Odvolanie a menovanie nového predsedu kultúrnej komisie
 8. Prevode majetku obce - zámer
 9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Rekapitulácia prijatých uznesení
 13. Záver

    

V Rakši: 5.4.2019

                  Eva Gajdicová

                                                                                                                           starostka obce               

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 15.1.2019 /utorok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Menovanie zástupcu starostu

6. Menovanie predsedov a členov komisií

7. Náplň činnosti komisií

8. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku

9.Rôzne

10. Diskusia

11. Rekapitulácia prijatých uznesení

12. Záver

    

V Rakši: 9.1.2019

 Eva Gajdicová  - starostka obce