• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 15.02.2018

                                                                  21.6.2018

                                                                  11.9.2018

                                                              

                                                                                                     

Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, je verejné preto sa ho môže zúčastniť každý občan, ktorý má o verejné dianie v obci záujem.

.........................................................................................................................................................................................................................

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 15.2.2018 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Prerokovanie a schválenie Municipálneho úveru  - Super linka

6. Stanovisko obce k návrhu správcu lomu p. Huličku

7.Rôzne

8. Diskusia

9. Rekapitulácia prijatých uznesení

10. Záver

    

V Rakši: 12.2.2018

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                       starosta obce

P O Z V Á N K A

            Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 21.6.2018 /štvrtok/ o 1800 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

  3. Schválenie programu zasadnutia

  4. Kontrola plnenia uznesení

  5, Prerokovanie záverečného účtu obce Rakša za rok 2017.

  6. Územný plán obce Rakša. Zmena a doplnok č.1. Schválenie VZN.

  7. Predaj obecných pozemkov.

  8. Úprava rozpočtu na rok 2018 o peniaze z dotácie.

  9. Odmeny pre poslancov a členov komisii za 1. polrok 2018

10, Rôzne – informácie z obce.

11. Diskusia

12. Rekapitulácia prijatých uznesení.

13. Záver

V Rakši  7. júna 2018                                                                                          Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                              starosta obce

P O Z V Á N K A

         Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 11.9.2018 /utorok/ o 1800 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

  3. Schválenie programu zasadnutia

  4. Kontrola plnenia uznesení

  5, Príprava rozpočtu na r.2019 - zabezpečenie

  6. Úprava rozpočtu na rok 2018

  7. Inventarizácia majetku k 30.11.2018 – organizačné zabezpečenie

  8. Požiadavka na autobusové spoje

  9. Organizačné zabezpečenie Dňa obce

  10. Návrh ocenení ku Dňu obce

  11. Komunálne voľby  - informácia

  12. Rôzne – diskusia

  13. Rekapitulácia prijatých uznesení.

  14. Záver

V Rakši  5. septembra  2018.                                                                                  Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                 starosta obce