• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 02.03.2017

                                                                 15.06.2017

                                                                 07.09.2017

                                                                 07.12.2017

                                                              

                                                                                                     

Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, je verejné preto sa ho môže zúčastniť každý občan, ktorý má o verejné dianie v obci záujem.

.........................................................................................................................................................................................................................

Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 07.12.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Príprava a schválenie VZN o daniach

6. Rozpočet na rok 2018

7. Odmeny poslancom a členom komisií

8. Zámena zmluva  -prerokovanie

9. Maľované mapy

10.Rôzne –informácie z obce

11. Diskusia

12. Rekapitulácia prijatých uznesení

13. Záver

    

V Rakši: 04.12.2017

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                  starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 07.09.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Úprava rozpočtu na rok 2017

6. Príprava osláv 740. výročia obce  - rozpočet

7. Schválenie prijatia úveru na zateplenie polyfunkčného objektu

8. Návrh nájomnej zmluvy obchod

9. Využívanie poskytnutých dotácií

10. Návrh na ocenenie obce

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Prijaté uznesenia

14. Záver

    

V Rakši: 31.08.2017

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                 starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 15.06.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Úprava rozpočtu na rok 2017

6. Schválenie záverečného účtu obce na rok 2016

7. Správa o priebehu inventarizácie majetku obce

8. Odmeny za I. polrok 2017 pre poslancov a členov komisií

9. Aktivity PHT a program LEADER

10. Cesta cez Lazec – stav príprav

11. Deň rodiny – zájazd, informácia

12. Informácie z obce

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Prijaté uznesenia

16. Záver

    

V Rakši: 05.06.2017

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                     starosta obce