• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 09.03.2016

                                                                 01.06.2016

                                                                 08.09.2016

                                                                 13.9.2016

                                                                 29.11.2016                                     

Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, je verejné preto sa ho môže zúčastniť každý občan, ktorý má o verejné dianie v obci záujem.

..................................................................................................................................................................................................................................                      

Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 09.03.2016 /streda/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Úprava rozpočtu na rok 2015

6. Návrh plánu kontrol za I. polrok 2016

7. Zámena pozemkov medzi obcou a súkromnými vlastníkmi.

8. Informácia o stanovisku obce k Plánu otvárky a dobývania priestoru

9. Sociálna starostlivosť /pomoc občanom nad 70 rokov/

10.Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

    

V Rakši: 01.03.2016

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                      starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 01.06.2016 /streda/ o 18.00 h obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

6. Záverečný účet obce za rok 2015

7. Úprava rozpočtu na rok 2016

8. Práce na polyfunkčnom objekte

9. Žiadosť SSE o výmenu stĺpov VVN elektrického vedenia

10.Rôzne

11. Diskusia

12. Prijaté uznesenia

13. Záver

    

V Rakši: 19.05.2016

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                       starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 08.09.2016 /štvrtok/ o 18.00 h obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Odmeny poslancom a členom komisií

6. Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa

7. Povolenie banskej činnosti

8. Polyfunkčný objekt – informácia o stave

9. Úprava rozpočtu  

10. Príprava rozpočtu na rok 2017 – predloženie požiadaviek predsedami komisií a DHZ

11.Rôzne – návrhy ocenenia činnosti pre obec za rok 2015 /predkladajú poslanci a občania/

                 - ukončenie prenájmu obchodu

                 - ukončenie prenájmu skladu /p. Lenčeš/

                  - sociálna starostlivosť – stacionár

                  -  úprava cestovných poriadkov /poslanci do 16.9.2016/

12. Diskusia

13. Prijaté uznesenia

14. Záver

V Rakši: 2.9.2016

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                     starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 13.09.2016 /utorok/ o 18.00 h mimoriadne obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh splnomocnenie Mgr. Ľuboša Kráľa na zastupovanie

5. Podmienky prenájmu predajne

6. Diskusia

7.Prijaté uznesenia

8.Záver

V Rakši: 13.9.2016

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                     starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 29.11.2016 /utorok/ o 18.00 h obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Návrh programu a jeho schválenie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Schválenie úpravy rozpočtu

6. Prerokovanie a schválenie VZN k miestnym daniam a poplatkom

7. Návrh prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2017

8. Inventarizácia majetku obce – nariadenie

9. Návrh na schválenie odmien poslancom a členom komisií.

10. Odovzdávanie ocenení za rok 2015

11.Rôzne – informácia o rokovaní na MŽP SR o lome Rakša

                 - kultúrne podujatia do konca roka

                 - výročná správa obce za rok 2015/

                

12. Diskusia

13. Prijaté uznesenia

14. Záver

V Rakši: 23.11.2016

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                        starosta obce

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 15.06.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici OcÚ.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Úprava rozpočtu na rok 2017

6. Schválenie záverečného účtu obce na rok 2016

7. Správa o priebehu inventarizácie majetku obce

8. Odmeny za I. polrok 2017 pre poslancov a členov komisií

9. Aktivity PHT a program LEADER

10. Cesta cez Lazec – stav príprav

11. Deň rodiny – zájazd, informácia

12. Informácie z obce

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Prijaté uznesenia

16. Záver

    

V Rakši: 05.06.2017

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                     starosta obce