• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 15.02.2018

                                                                 

                                                              

                                                                                                     

Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, je verejné preto sa ho môže zúčastniť každý občan, ktorý má o verejné dianie v obci záujem.

.........................................................................................................................................................................................................................

P O Z V Á N K A

     Starosta Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 15.2.2018 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Prerokovanie a schválenie Municipálneho úveru  - Super linka

6. Stanovisko obce k návrhu správcu lomu p. Huličku

7.Rôzne

8. Diskusia

9. Rekapitulácia prijatých uznesení

10. Záver

    

V Rakši: 12.2.2018

 Bc. Ján Grauzeľ

                                                                                                                                       starosta obce