• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Projekty

                                                                                                                           

Názov projektu:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakša

Cieľ a popis projektu: Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Cieľom predkladaného projektu je rekonštrukcia  miestnej komunikácie a to konkrétne vetvy B v obci Rakša, čím sa posilní vybavenosť územia prostredníctvom komplexnej úpravy týchto komunikácií. Rekonštrukcia miestnej komunikácie bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce.                                                                                                                  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Číslo Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Rakša

Sídlo:  Rakša 81, 039 01 Turčianske Teplice

Miesto realizácie projektu: Obec Rakša

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 82 356,42 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 82 356,42 EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/