• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

VZN a iné dokumenty obce

VZN č. 04/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska
a o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rakša
(24.25 kb)
VZN č. 03/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Rakša
(33.79 kb)
Návrh VZN č. 02/2020 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
návrh neprijatý Uznesením č. 36/2020 dňa 15.12.2020
(41.67 kb)
Smernica č.1/2020 - Oznamovanie protispoločenskej činnosti
podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov
(1559.81 kb)
ROZPOČET na roky 2020 - 2021
bez programovej štruktúry
(1070.97 kb)
ÚPN Obce Rakša
ÚPN Obce Rakša r. 2007 Výkres č. 1 - Širšie vzťahy
(1584.74 kb)
ÚPN Obce Rakša
Z a D č.1 (r. 2013) Výkres č. 1 - Širšie vzťahy
(83.32 kb)
ÚPN Obce Rakša
ÚPN Obec Rakša r. 2007 Výkres č. 2 - Komplexný návrh
(3425.11 kb)
ÚPN Obce Rakša
Z a D č.1 (r. 2013) Výkres č. 2 - Komplexný návrh
(125.48 kb)
ÚPN Obce Rakša
ÚPN Obec Rakša r. 2007 Výkres č. 4 - Doprava
(1142.06 kb)
ÚPN Obce Rakša
Z a D č.1 (r. 2013) Výkres č. 4 - Doprava
(152.53 kb)
ÚPN Obce Rakša
ÚPN Obec Rakša r. 2007 Výkres č. 5 Siete
(1355.72 kb)
ÚPN Obce Rakša
Z a D č.1 (r. 2013) Výkres č. 5 - Siete
(178.19 kb)
ÚPN Obce Rakša
ÚPN Obec Rakša r. 2007 Výkres č. 6 - Poľnohos. pôda na nepoľno. využitie
(2208.92 kb)
ÚPN Obce Rakša
Z a D č.1 (r. 2013) Výkres č. 6 - Poľnohospodárstvo
(141.14 kb)
ÚPN Obce Rakša
Z a D č.1 (r.2013) Výkres č. 8 - Regulatívy
(111.17 kb)
ÚPN Obce Rakša
ÚPN Obec Rakša r. 2007 Výkres č. 8 - Regulatívy
(3932.48 kb)
ÚPN Obce Rakša
Zmeny a doplnky č.1 (r. 2013) - TEXTOVÁ ČASŤ
(557.72 kb)
VZN č.2/2015
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakša
(334.5 kb)
VZN č.4/2015
o vylepovaní volebných plagátov
(16.38 kb)
Verejná vyhláška
zverejnená 05.06.2018
(15.09 kb)