• AKTUALITY
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 15.1.2019 

                                                                 10.4.2019     

                                                                 23.5.2019   

                                                                 28.6.2019   

                                                                 17.9.2019 

                                                                 25.9.2019 - mimoriadne

                                                                11.12.2019   

                                                                28.12.2019 - mimoriadne

                                                                27.02.2020

                                                                23.06.2020

                                                                01.10.2020   

                                                                15.12.2020 

 Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, je verejné preto sa ho môže zúčastniť každý občan, ktorý má o verejné dianie v obci záujem. ......................................................................................................................................................................................................................

                                                                                               POZVÁNKA                                                                                        Starostka obce Rakša v zmysle ust. § 13 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rakša, ktoré sa uskutoční 15.12.2020 o 17.00 hod. v kancelárii starostky na Obecnom úrade  a predkladá nasledovný návrh programu:

1.  Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.  Schválenie programu

3.  Voľba návrhovej komisie

4.   Rozpočet na rok 2021 - 2023

5.  VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach

6.  VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7.  VZN č. 4/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska a o ochrannom pásme pohrebísk

     na území obce Rakša

8.   Výsledky z kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce za posledné obdobie

9.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021

10. Zverejnenie zámeru na zámenu  a kúpu pozemku do vlastníctva obce

11.  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019

12.  Odmeňovací poriadok poslancov a orgánov OZ Rakša

13.  Interpelácie poslancov, diskusia občanov obce

14.  Rôzne

15.  Záver                                                                                                                                                                                   

V Rakši 11.12.2020                                                                                   Eva Gajdicová, starostka obce v.r.

____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              POZVÁNKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Starostka obce Rakša v zmysle ust. § 13 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rakša, ktoré sa uskutoční 01.10.2020 o 18.00 hod. v kancelárii starostky na Obecnom úrade  a predkladá nasledovný návrh programu:

1.  Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.  Schválenie programu

3.  Voľba návrhovej komisie

4.   Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce

5.  Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej

     republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

6.  Rozpočtové opatrenie Obce Rakša č. 6/2020

7.  Informácia o Príkaze starostky na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2020

8.  Interpelácie poslancov, diskusia občanov obce

9.  Rôzne

10. Záver                                                                                                                                                                                   

V Rakši 29.09.2020                                                                                                                Eva Gajdicová v. r.

                                                                                                 starostka obce

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 28.12.2019 (sobota) o 10,00 hod. mimoriadne obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostky na obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
 5. Správa audítora za rok 2018
 6. Rôzne 
 7. Rekapitulácia prijatých uznesení
 8. Záver    

V Rakši: 27.12.2019

           Eva Gajdicová
                                                                                                              starostka obce               

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 11.12.2019 (streda) o 18.30 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostky na novom obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce
 6. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
 7. VZN o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce Rakša
 8. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                                                     na území obce Rakša
 9. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
 10. Žiadosť o NFP pre projekt „ Wifi pre Teba“ 
 11. Rôzne – informácie starostky, návrhy občanov a diskusia
 12. Rekapitulácia prijatých uznesení
 13. Záver    

V Rakši: 6.12.2019

Eva Gajdicová
starostka obce                

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 25.9.2019 /streda/ o 16,00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kancelárii na obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Realizácia projektu „ Wifi pre Teba“ – žiadosť o NFP
 5. Rôzne – informácie starostky, návrhy občanov a diskusia                                                                                                       - Kanalizácia – Enviroment. fond                                                                                                                                              - SSE – ponuka na LED
 6. Rekapitulácia prijatých uznesení
 7. Záver   

V Rakši: 23.9.2019

      Eva Gajdicová
      starostka obce               

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 17.9.2019 /utorok/ o 18.30 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostky na novom obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Sľub poslancov náhradníkov
 6. Hlavný kontrolór obce
 7. Deň obce – Ocenení občania
 8. Realizácia projektu „ Wifi pre Teba“ – žiadosť o NFP
 9. Rôzne – informácie starostky, návrhy občanov a diskusia
 10. Rekapitulácia prijatých uznesení
 11. Záver

    V Rakši: 13.9.2019                                                                    

                                                                                                    Eva Gajdicová
                                                                                                    starostka obce               

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 28.6.2019 /piatok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici na obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Záverečný účet za rok 2018
 6. Spoločná úradovňa
 7. Smernica o cestovných náhradách
 8. Smernica o verejnom obstarávaní
 9. Rôzne – informácie starostky, návrhy občanov a diskusia
 10. Rekapitulácia prijatých uznesení
 11. Záver 

V Rakši: 21.6.2019

Eva Gajdicová
                                                                                                    starostka obce               

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 23.5.2019 /štvrtok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici na obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Voľba hlavného kontrolóra
 6. Predaj majetku obce
 7. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Rekapitulácia prijatých uznesení
 11. Záver 

V Rakši: 21.5.2019

      Eva Gajdicová
      starostka obce               

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 10.4.2019 /streda/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v knižnici na obecnom úrade.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa kontrolnej činnosti za rok 2018
 6. Hlavný kontrolór- vyhlásenie výberového konania
 7. Odvolanie a menovanie nového predsedu kultúrnej komisie
 8. Prevode majetku obce - zámer
 9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Rekapitulácia prijatých uznesení
 13. Záver 

V Rakši: 5.4.2019

                  Eva Gajdicová
                                                                                                                     starostka obce               

____________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

     Starostka Obce Rakša v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva na deň 15.1.2019 /utorok/ o 18.00 hod. obecné zastupiteľstvo Obce Rakša, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Menovanie zástupcu starostu
6. Menovanie predsedov a členov komisií
7. Náplň činnosti komisií
8. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Rekapitulácia prijatých uznesení
12. Záver   

V Rakši: 9.1.2019

 Eva Gajdicová
 starostka obce