• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kultúra

nový článok

nový článok
Sánkovačka v doline
26.1.2019 o 10,00 hod. zraz účastníkov pre Obecným úradom
Rakšiansky streetbal /pozri v aktuality/
Štatút knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Rakši v zmysle § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
Výpožičný poriadok knižnice
V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k Obecná knižnica
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu obce Rakša čl. I Úvodné ustanovenia 1. Obec Rakša zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie