• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kultúra

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu

Prevádzkový poriadok
Kultúrneho domu obce Rakša


čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Obec Rakša zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie pod názvom „Kultúrny dom (ďalej len skratka „KD“). Účelom a hlavnou náplňou činnosti zariadenia je zaisťovať kultúrny a spoločenský život obce a jeho občanov. Zariadenie môže byť pri splnení tu uložených podmienok a stanoveným úlohám poskytované bezplatne, alebo za stanovenú odplatu občanom obce a ďalším fyzickým a právnickým osobám.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento prevádzkový poriadok KD s cieľom vymedzenia obsahu náplne činnosti zariadenia a podmienok jeho využívania za dodržania zásad ochrany obecného majetku.
3. Prevádzkový poriadok KD je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov obce Rakša a pre osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.
Čl. II
Organizácia a riadenie

1. Zodpovednou osobou KD je pracovník Obecného úradu, /ďalej OÚ/, ktorý je zamestnancom obce.
2. Pracovník OÚ zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy obce. Je povinný najmä :
- organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu občanov a požiadaviek orgánov obce,
- zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia v spolupráci so starostkou obce,
- zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov,
- nahlásiť údržbu a zaistiť upratovanie zariadenia pred jeho využívaním a priebežne počas roka
3. Zariadenie sa skladá z priestorov
a/ knižnica
b/ kultúrno spoločenských priestorov, ktoré obsahujú: - - javisko
- veľkú sálu
- malú sálu
– kuchyňu
Čl. III

Hnuteľný majetok KD a hospodárenie s ním

1. Hnuteľné veci tvoriace zariadenie KD sú majetkom obce.. Nakladanie s týmto hnuteľným majetkom sa riadi Zásadami hospodárenia s majetkom obce schválenými obecným zastupiteľstvom.


Čl. IV

Zásady používania priestorov KD

1. Jednotlivé priestory zariadenia popísané v čl. II/3 tohto predpisu je možné poskytovať fyzickým a právnickým osobám za odplatu (ďalej len „nájomca“ alebo „užívateľ“ ) po splnení tu stanovených podmienok.
2. Záujemca požiada ústne alebo písomne objednávkou o využitie stanoveného priestoru cestou pracovníka OÚ ktorý, potvrdí časové zaradenie žiadaného využitia a v stanovenom čase odovzdá požadované priestory. Následne vystaví podklady na vyúčtovanie.
3. Záujemca uhradí stanovený poplatok do pokladni OcÚ, alebo prevodným príkazom na účet obce po obdŕžaní vyúčtovania.
4. Za poskytnutie priestorov je stanovený poplatok, ktorý bol schválený VZN č.2/2003 o úhradách za poskytovanie služby obcou. Výšku náhrad môže meniť len obecné zastupiteľstvo .
5. V poplatku je zahrnuté nájomné a ceny za energie.
6. Od poplatkov sú oslobodené všetky kultúrne akcie organizované obcou Rakša. Od poplatkov sú oslobodené organizácie, alebo záujmové skupiny pôsobiace v obci Rakša, ktoré spolupracujú z obcou.
Čl. V

Povinnosti užívateľov priestorov KD

1. Užívatelia sú povinní šetriť zariadenie a neznečisťovať priestory a okolie KD, zbytočne neplytvať energiami.
2. Vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady bezodkladne nahlásiť pracovníkovi OÚ.
4. Uhradiť bezodkladne škody, ktoré spôsobil počas prenájmu, alebo užívania.
5. Dodržiavať stanovený čas podľa toho ako bol dohodnutý.
6. Používať len tie priestory, o ktoré bolo požiadané. 7. Užívatelia sú povinný pred odovzdaním zariadenia upratať KD a jeho okolie. 8. Užívatelia jednotlivých športových aktivít / stolný tenis ďalej len ST/ sú povinný po príchode do KD zapísať do knihy: dátum, meno a priezvisko, hodinu príchodu a hodinu odchodu z KD, podpísať sa. Hráči sú povinný dodržiavať stanovení čas po dohode zo zodpovednou osobou. 9.Zodpovedná osoba svojím podpisom zodpovedá za hráčov dbá o poriadok v zariadení a nahlasuje vzniknuté škody . 10. V celom zariadení je zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
Čl. VI
Pokyny pre užívateľov

1. Každému užívateľovi, alebo nájomcovi budú požadované priestory odovzdané a bude s nimi oboznámený pracovníkom OÚ.
2. Všetci užívatelia musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygienické normy a požiarno poplachové smernice.


Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a nájomcov. Bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakši pod číslom 1/2008 zo dňa 26.2. 2008 a je účinný od 1.marca 2008.


V Rakši dňa 26.2.2008

Marta Krásna
starostka obce Rakša

nový článok
Sánkovačka v doline
26.1.2019 o 10,00 hod. zraz účastníkov pre Obecným úradom
Rakšiansky streetbal /pozri v aktuality/
Štatút knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Rakši v zmysle § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
Výpožičný poriadok knižnice
V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k Obecná knižnica
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu obce Rakša čl. I Úvodné ustanovenia 1. Obec Rakša zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie