• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kultúra

Výpožičný poriadok knižnice

V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k
Obecná knižnica Rakša


1. Obecná knižnica v Rakši je verejnou knižnicou v zmysle Štatútu knižnice.
Záujemcom poskytuje služby prezenčným a absenčným požičiavaním kníh a inej literatúry v rámci svojho knižničného fondu a usporiadavaním kultúrno-výchovných podujatí pre čitateľov a ostatnú verejnosť.
2. Vypožičanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom. Naraz si možno vypožičať 3 knihy.
Výpožičná doba kníh je 1 mesiac.
Knižnica má právo skrátiť výpožičnú dobu. Výpožičná doba môže byť predĺžená najviac dvakrát tj. max na 3 mesiace. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
Výpožičnú lehotu nemožno predĺžiť ak:
a) používateľ porušil výpožičný poriadok (výpožičky nevrátil včas, nezaplatené upomienky, nezaplatený čitateľský poplatok v príslušnom roku)
b) dokument si rezervoval iný používateľ.
3. Knižnica vedie evidenciu výpožičiek tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva v evidenčných listoch používateľov a preukazoch používateľov. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ svojím podpisom. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.
4. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú publikáciu v takom stave v akom si ju vypožičal.
Za oneskorené vrátenie kníh sa určuje poplatok 10,- Sk za knihu, bez toho či bol upomenutý, alebo nie.
Knižnica posiela používateľovi maximálne dve upomienky.
Ak používateľ nevráti ani po druhej upomienke dokument má voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené, až do vyrovnania záväzkov voči knižnici.
5. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu. O riešení náhrady sa spíše s knihovníkom krátky záznam, dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument vrátiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou s týchto foriem:
a) výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b) pri starších knihách aj inou knihou podobného žánru po dohode s knihovníkom
c) finančnou úhradou ceny dokumentu
6. Osobám postihnutým infekčnou chorobou, alebo osobám v rodine ktorých sa vyskytuje infekčné ochorenie, sa knihy po dobu karantény nepožičiavajú. Čitateľ je povinný takéto ochorenie knihovníkovi oznámiť.
7. Sťažnosti, oznámenia a návrhy týkajúce sa prevádzky knižnice môže čitateľ oznámiť ústne alebo písomne priamo knihovníkovi, pracovníkovi obecného úradu, starostke alebo členovi Komisie kultúry, mládeže a záujmových činností.
9. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 06.11.2007 na dobu neurčitú.
10. Výpožičný poriadok možno meniť len v súlade so štatútom knižnice a so súhlasom zriaďovateľa.V Rakši dňa 06.11.2007

Marta Krásna
starostka obce

nový článok
Sánkovačka v doline
26.1.2019 o 10,00 hod. zraz účastníkov pre Obecným úradom
Rakšiansky streetbal /pozri v aktuality/
Štatút knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Rakši v zmysle § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
Výpožičný poriadok knižnice
V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k Obecná knižnica
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu obce Rakša čl. I Úvodné ustanovenia 1. Obec Rakša zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie