• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kultúra

Štatút knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Rakši v zmysle § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento


Š T A T Ú T
obecnej knižnice v Rakši


§ 1
Právne postavenie knižnice

1) Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Rakši (ďalej len knižnica) je obec Rakša. Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá ani právo vystupovať v právnych vzťahoch. Všetky rozhodnutia prináležia zriaďovateľovi.
2) Pôsobnosť knižnice je zhodná s územím obce Rakša.
3) Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Turčianskou knižnicou v Martine, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Martin a Turčianske Teplice.
 
§ 2
Poslanie knižnice

1) Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a vzdelanosti obyvateľov.
2) Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou ( literárne stretnutia, besedy a pod.)

§ 3
Sprístupnenia knižničných fondov

1) Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2) Knižnica poskytuje svoje služby záujemcom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského a sociálneho postavenia.
3) Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s Listinou ľudských práv a slobôd a ktoré sú v rozpore so zásadami morálky a etiky.

§ 4
Správa knižnice

1) Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými hodnotami zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2) Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
3) Činnosť knižnice usmerňuje Komisia kultúry, mládeže a záujmových činností obecného zastupiteľstva.

§ 5
Hospodárenie knižnice

1) Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2) Požiadavku finančných prostriedkov na obnovenie knižničného fondu ako aj na činnosť knižnice každoročne k návrhu rozpočtu predkladá knihovník.
3) Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti je majetkom obce.
4) Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými hodnotami podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.
5) Finančné zdroje knižnice sú:
a)rozpočet obce
b)príjmy z poplatkov vyinkasovaných v knižnici podľa knižničného poriadku (zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy a pod.)
c)sponzorské príspevky
d)príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru (zbierky na nákup kníh, literárne súťaže a pod.)
6) Získané finančné prostriedky podľa bodov 5 b,c,d sú príjmom rozpočtu obce a preto je knihovník povinný ich bezodkladne odovzdať do pokladne obecného úradu.
7) Sponzorské finančné príspevky a vecné dary , ktoré sú účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

§ 6
Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút knižnice možno meniť a dopĺňať len so súhlasom obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
2) Štatút knižnice nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom na dobu neurčitú.
3) Štatút knižnice bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06. 11. 2007 uznesením č. 5 bod B 1
4) Schválením tohto štatútu knižnice sa ruší účinnosť všetkých predchádzajúcich štatútov miestnej knižnice.


V Rakši dňa 06. 11. 2007 Marta Krásna
starostka obce

nový článok
Sánkovačka v doline
26.1.2019 o 10,00 hod. zraz účastníkov pre Obecným úradom
Rakšiansky streetbal /pozri v aktuality/
Štatút knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Rakši v zmysle § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
Výpožičný poriadok knižnice
V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k Obecná knižnica
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu obce Rakša čl. I Úvodné ustanovenia 1. Obec Rakša zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie